Регіональна програма запобігання та лікування серцево-судинних захворювань «Волинькард» на 2014 – 2017 роки

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
05.03.2014 № 24/10

РЕГІОНАЛЬНА ПРОГРАМА
запобігання та лікування серцево-судинних захворювань
«Волинькард» на 2014 – 2017 роки

І. Паспорт Програми

(загальна характеристика Регіональної програми)

Ініціатор розроблення Програми обласна державна адміністрація
Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми постанова Кабінету Міністрів України від 10 січня 2002 року № 14 «Про затвердження Міжгалузевої комплексної програми «Здоров’я нації» на 2002 – 2011 роки», Указ Президента України від 19 вересня 2007 року № 895/2007 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 вересня 2007 року «Про заходи щодо подолання демографічної кризи та розвитку трудоресурсного потенціалу України», рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 вересня 2007 року «Про заходи щодо подолання демографічної кризи та розвитку трудоресурсного потенціалу України»
Розробник Програми управління охорони здоров’я облдержадміністрації
Співрозробники Програми облдержадміністрація
Відповідальний виконавець Програми управління охорони здоров’я облдержадміністрації
Учасники Програми облдержадміністрація
Термін реалізації Програми 2014 – 2017 роки
Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми обласний бюджет
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, – усього у тому числі: 14540
коштів обласного бюджету 14540
коштів з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України

ІІ. Загальні положення

Програма спрямована на реалізацію державної політики у сфері охорони здоров’я щодо задоволення потреб населення у профілактиці та лікуванні серцево-судинних захворювань. Програму розроблено з урахуванням пріоритетів та завдань, визначених положеннями постанови Кабінету Міністрів України від 10 січня 2002 року № 14 «Про затвердження Міжгалузевої комплексної програми «Здоров’я нації» на 2002 – 2011 роки», Указу Президента України від 19 вересня 2007 року № 895/2007 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 вересня 2007 року «Про заходи щодо подолання демографічної кризи та розвитку трудоресурсного потенціалу України» та рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 вересня 2007 року «Про заходи щодо подолання демографічної кризи та розвитку трудоресурсного потенціалу України». Програма є одним з важливих інструментів реалізації державної політики щодо поліпшення здоров’я населення.

III. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Серцево-судинні захворювання посідають перше місце у показниках смертності. У 2012 році у Волинській області 67,9 відсотка всіх смертей були зумовлені серцево-судинними захворюваннями. Смертність від хвороб серця та судин в Україні та на Волині у 3 рази перевищує смертність від раку, туберкульозу, інфекційних захворювань та СНІДу, узятих разом. За статистичними даними, у 2012 році на Волині від хвороб системи кровотворення (далі – ХСК) померло 9311 осіб. Кількість уперше зареєстрованих у 2012 році хворих на ХСК – 4768,7 на 100 тисяч, з яких більшість – уперше зареєстровані хворі на гіпертонічну (1887,6) та ішемічну (1244,3) хворобу серця. Захворюваність населення області на гострий інфаркт міокарда зростає і в 2012 році становила 110 випадків на 100 тис. дорослих.

Щороку в області реєструється понад 800 випадків гострого інфаркту міокарда та понад 2000 випадків гострих коронарних нападів. Щороку від серцево-судинних захворювань помирає близько 10 тисяч осіб, у тому числі від ішемічної хвороби серця – майже 7 тисяч жителів області. Первинний вихід на інвалідність від серцево-судинних захворювань щороку становить близько 900 осіб.

Найбільш ефективною з огляду на продовження життя та зменшення витрат є боротьба саме із серцево-судинними захворюваннями.

Затвердження у 2011 році Регіональної програми запобігання та лікування серцево-судинних захворювань у Волинській області «Волинькард» дало змогу розпочати активний процес боротьби із серцево-судинними захворюваннями. Робота, проведена в рамках цієї програми в 2011 – 2013 роках, заклала серйозне підґрунтя для досягнення результату за умови належної організаційної та фінансової підтримки місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Однак ситуація із серцево-судинними захворюваннями в області залишається досить складною і потребує активних заходів для її поліпшення.

Враховуючи обмеженість у коштах та часі, доцільно сконцентрувати зусилля на трьох основних напрямках: профілактика, раннє виявлення осіб високого ризику і невідкладна допомога при інфаркті міокарда та інсульті. Усі три напрямки об’єднуються однією стратегією і виконуються паралельно.

IV. Мета Програми

Метою Програми є підвищення ефективності заходів, спрямованих на запобігання та лікування серцево-судинних захворювань, зменшення серцево-судинної смертності та зниження первинного виходу на інвалідність.

V. Шляхи і засоби розв’язання проблеми

Особливістю Програми є комплексний підхід – від профілактики до таких високотехнологічних методів лікування як стентування коронарних артерій та аорто-коронарного шунтування.

Передбачається комплексне вирішення проблеми за такими основними напрямами:

 1. Профілактика та інформування населення.
 1. Виявлення та лікування хворих з високим ризиком серцево-судинних ускладнень.
 1. Поліпшення надання допомоги хворим з гострими порушеннями коронарного та мозкового кровообігу.

Усі напрями об’єднуються однією метою та стратегією і виконуються паралельно.

Обсяги фінансування визначаються щороку, виходячи з реальних можливостей обласного бюджету.

VI. Завдання і заходи Програми,

обсяги та джерела фінансування, терміни та етапи виконання

Напрям 1. Профілактика та інформування населення.

Завдання напряму – розширення створеної у 2011 – 2013 роках системи профілактичних та інформаційних заходів, що сприятиме зменшенню ризику серцево-судинних захворювань та вчасним зверненням хворих за наданням медичної допомоги при їх виникненні.

Заходи:

 1. Розширення програми інформування населення з питань запобігання серцево-судинним хворобам та можливостей їх лікування в області із широким залученням засобів масової інформації, інших джерел інформування.
 2. Підвищення рівня обізнаності населення щодо дій при виникненні інфаркту міокарда чи інсульту.
 3. Підвищення кваліфікації медичних працівників з питань профілактики та можливостей лікування серцево-судинних захворювань.
 4. Забезпечення функціонування Центру моніторингу обстеження населення Програми.
 5. Проведення обстеження на предмет виявлення факторів ризику із широким залученням центрів ПМСД в усіх районах області.
 6. Створення реєстру пацієнтів високого ризику з контролем ефективності його корекції.
 7. Проведення поглибленого обстеження відібраних контингентів для оцінки реальної ситуації поширення та якості корекції факторів ризику серцево-судинних захворювань.

Напрям 2. Виявлення та лікування хворих з високим ризиком серцево-судинних ускладнень.

Завдання напряму – своєчасна діагностика серцево-судинних захворювань та поліпшення лікування хворих високого ризику з широким запровадженням сучасних інвазивних технологій та кардіохірургічних втручань.

Заходи:

 1. Забезпечення раннього виявлення пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями та поетапності їх обстеження і лікування на різних рівнях надання медичної допомоги.
 2. Створення реєстру пацієнтів високого ризику серцево-судинних ускладнень та налагодження системи вчасного їх направлення на коронарографію.
 3. Розширення можливостей використання черезшкірних коронарних втручань та кардіохірургічних операцій у пацієнтів з відповідними показами.

Напрям 3. Створення системи надання допомоги хворим з гострими порушеннями коронарного кровообігу із широким застосуванням сучасних інвазивних технологій.

Завдання напряму – поліпшення лікування хворих з гострою коронарною та мозковою патологією шляхом створення цілісної доступної системи надання екстреної кардіологічної допомоги усім мешканцям області на сучасному рівні.

Заходи:

 1. Запровадження в області єдиної системи надання екстреної допомоги пацієнтам з гострою коронарною патологією на основі сучасної фармакоінвазивної стратегії.
 2. Забезпечення функціонування обласного кардіореєстру хворих на інфаркт міокарда.
 3. Поліпшення надання допомоги хворим з гострими порушеннями мозкового кровообігу.
 4. Створення системи вторинної профілактики та реабілітації пацієнтів після інфаркту міокарда та інсульту.

Джерелами фінансування виконання заходів Програми є:

 • кошти обласного бюджету;
 • інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

Обсяг фінансування Програми з обласного бюджету визначається щороку, виходячи з конкретних завдань Програми та реальних можливостей бюджету.

Орієнтовні обсяги фінансування заходів Програми за напрямами діяльності наведені у додатку 1.

Ресурсне забезпечення Програми (прогнозні обсяги за джерелами фінансування) наведені у додатку 2.

Термін реалізації Програми – 2014 – 2017 роки.

VIІ. Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть можливість:

 • зменшити ризик серцево-судинних захворювань та забезпечити вчасне звернення хворих за наданням медичної допомоги при їх виникненні;
 • збільшити кількість виявлених на ранніх етапах захворювань серця та судин;
 • підвищити ефективність лікування гострих коронарних синдромів, насамперед інфаркту міокарда;
 • знизити показники тимчасової непрацездатності, ранньої інвалідизації хворих; повернути осіб працездатного віку до суспільно корисної праці;
 • поліпшити якість життя хворих на серцево-судинні захворювання.

VIІІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її заходів і завдань виконавцями, визначеними у цій Програмі.

Координація виконання основних напрямів програми здійснюється Волинським обласним центром кардіоваскулярної патології, Центром моніторингу обстеження населення Регіональної програми «Волинькард», обласним центром здоров’я.

Контроль за виконанням Програми здійснює управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації.

Начальник управління охорони здоров’я
обласної державної адміністрації
І.Ващенюк