Регіональна програма

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення обласної ради
від 03.03.2011 № 3/10

РЕГІОНАЛЬНА ПРОГРАМА
Запобігання та лікування серцево-судинних захворювань у Волинській області
«Волинькард» на 2011 – 2013 роки

1. Загальні положення

Програма спрямована на реалізацію державної політики у сфері охорони здоров’я щодо задоволення потреб населення у профілактиці та лікуванні серцево-судинних захворювань. Програму розроблено з урахуванням пріоритетів та завдань, визначених положеннями постанови Кабінету міністрів України від 10 січня 2002 року № 14 «Про затвердження Міжгалузевої комплексної програми «Здоров’я нації» на 2002-2011 роки», указу Президента України від 19 вересня 2007 року №895/2007 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 вересня 2007 року «Про заходи щодо подолання демографічної кризи та розвитку трудоресурсного потенціалу України» та рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 вересня 2007 року «Про заходи щодо подолання демографічної кризи та розвитку трудоресурсного потенціалу України». Програма є одним з важливих інструментів реалізації державної політики щодо покращення здоров’я населення.

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
В структурі смертності серцево-судинні захворювання посідають перше місце. В 2009 році в Україні 65,2% всіх смертей були зумовлені саме серцево-судинними захворюваннями. Смертність від хвороб серця та судин в Україні у 3 рази перевищує смертність від раку, туберкульозу, інфекційних захворювань та СНІДу взятих разом. На сьогодні в області зареєстровано 538 тис. серцево-судинних захворювань серед жителів області, що становить 67630 на 100 тис. дорослого населення. В тому числі, з ішемічною хворобою серця 170 тис., стенокардією 46 тис.

Щороку в області реєструється більше 800 випадків гострого інфаркту міокарда та більше 2000 випадків гострих коронарних нападів. Тільки в 2009 році від серцево-судинних захворювань померло біля 10 тис., в тому числі від ішемічної хвороби серця майже 7 тис. жителів області. Первинний вихід на інвалідність від серцево-судинних захворювань щорічно складає біля 900 чоловік. На сьогодні не викликає сумніву, що найбільш ефективною з огляду на продовження життя та зменшення витрат є боротьба саме з серцево-судинними захворюваннями.

Принципово важливим є факт, що серцево-судинну захворюваність та смертність (на відміну від більшості інших захворювань) можна істотно знизити. Досвід більшості країн Європи, США переконливо свідчить, що за допомогою цілеспрямованих, добре скоординованих заходів на державному рівні смертність від серцево-судинних захворювань знижується протягом 20 років на 40-70%. Звичайно, такий результат забезпечений істотним фінансуванням, але з економічної точки зору це є високоефективним вкладенням коштів.

Основою успіху є поєднання профілактики та лікування. При цьому дуже вагома роль відводиться профілактичним заходам та реабілітації, оскільки лікування відповідає лише за 15-25% зниження смертності. Вагомим компонентом у більшості країн є регіональні програми, які часто стають пілотними проектами для подальшого впровадження на національному рівні. На сьогодні у Волинській області вже є певні здобутки в боротьбі із серцево-судинними захворюваннями.

В обласній клінічній лікарні впродовж багатьох років функціонує кардіоцентр, в склад якого входять: відділення кардіології, відділення інвазивної кардіології, відділення електрофізіологічних досліджень серця, відділення кардіохірургії, агіографічна лабораторія, відділення кардіореанімації.

Волинська обласна клінічна лікарня є однією з перших обласних установ країни де розпочато надання кардіохірургічної допомоги при широкому спектрі захворювань серця. В Луцькій міській клінічній лікарні створений Волинський обласний центр кардіоваскулярної патології та тромболізису у складі кардіологічного, неврологічного та реабілітаційного відділень, який одним із перших в Україні успішно запровадив методи тромболітичної терапії при інфаркті міокарда та ішемічному інсульті.

Зараз центр виконує науково-методологічну роль, розповсюджуючи досвід надання допомоги при інфаркті міокарда на райони області. Існує і досвід профілактичних програм – з 1999 по 2003 рік у Луцьку функціонувала практично єдина в Україні регіональна програма по боротьбі з гіпертонією Луцькард.

Програма проводилась у співпраці з польськими колегами. Таким чином, необхідно підкреслити, що ситуація з серцево-судинними захворюваннями в області є досить складною і потребує негайного активного втручання для припинення негативних тенденцій. Разом з тим наявна матеріальна база, науковий та фаховий потенціал, досвід виконання подібних програм дають реальні підстави для досягнення результату при належній організаційній та фінансовій підтримці місцевої влади.

Враховуючи обмеженість в коштах та часі доцільно основні зусилля спрямувати на лікування та профілактику у хворих з уже встановленими серцево-судинними захворюваннями. Увагу варто сконцентрувати на трьох основних напрямках: профілактика, невідкладна допомога при інфаркті міокарда та інсульті, реабілітація хворих, які перенесли інфаркт чи інсульт. Всі три напрямки об’єднуються однією стратегією і виконуються паралельно. Досягти реального успіху без одного з компонентів малоймовірно.

3. Мета програми
Метою Програми підвищення ефективності загальнодержавних заходів, спрямованих на запобігання та лікування серцево-судинних захворювань, зменшення серцево-судинної смертності та зниження первинного виходу на інвалідність.

4. Шляхи і засоби розв’язання проблеми
Проблему передбачається вирішувати комплексно за трьома основними напрямами:

 1. Профілактика та інформування населення.
 2. Покращення надання невідкладної допомоги хворим з гострими порушеннями коронарного та мозкового кровообігу.
 3. Удосконалення системи реабілітації хворих з серцево-судинними захворюваннями.

Всі три напрями об’єднуються однією метою та стратегією і виконуються паралельно. Невиконання одного з напрямів значно зменшує шанси на успіх всієї Програми. Обсяг фінансування визначається щороку виходячи з реальних можливостей державного бюджету.

5. Завдання і заходи Програми, обсяги та джерела фінансування; терміни та етапи виконання програми

5.1. Профілактика та інформування населення. Завдання напряму – створення системи профілактичних та інформаційних заходів, яка зможе зменшити ризик серцево-судинних захворювань та покращить звертання хворих при їх виникненні. Заходи:

 • Створення інформаційно-аналітичного центру для розробки стратегії, планів, забезпечення координації зусиль учасників Програми, надання методологічно-консультативної допомоги.
 • Запровадження програми інформування населення щодо запобігання серцево-судинним хворобам та можливостей їх лікування в області.
 • Підвищення рівня обізнаності населення щодо дій при виникненні гострого серцевого нападу чи інсульту.
 • Проведення скринінгових програм з виявлення серцево-судинних захворювань та основних факторів ризику.
 • Освіта медичних працівників з питань профілактики та можливостей лікування серцево-судинних захворювань.
 • Боротьба з тютюнопалінням та іншими факторами ризику на регіональному рівні.

5.2. Покращення надання невідкладної допомоги хворим з гострими порушеннями коронарного та мозкового кровообігу. Завдання напряму – покращення лікування хворих з гострою коронарною та мозковою патологією шляхом створення цілісної системи надання доступної невідкладної допомоги всім мешканцям області на сучасному рівні. Заходи:

 • Створення міжрайонних центрів із забезпеченням умов для ранньої діагностики та невідкладного лікування гострих коронарних захворювань та проведення тромболізису при інфаркті міокарда.
 • Забезпечення цілодобового проведення коронарографії та стентування хворим з гострими коронарними захворюваннями на базі Волинської обласної клінічної лікарні.
 • Подальший розвиток надання невідкладної допомоги хворим з гострими коронарними захворюваннями із оснащенням палат інтенсивної терапії кардіологічного відділення Волинського обласного центру кардіоваскулярної патології та тромболізису згідно сучасних вимог.
 • Покращення надання невідкладної допомоги хворим на ішемічний інсульт (в т.ч. проведення тромболізису) шляхом створення палат інтенсивної терапії в неврологічному відділенні Волинського обласного центру кардіоваскулярної патології та тромболізису.
 • Покращення ранньої діагностики інфаркту та можливого тромболізису лікарями швидкої допомоги в м. Луцьку з послідуючою доставкою у кардіологічне відділення Волинського обласного центру кардіоваскулярної патології та тромболізису.
 • Забезпечення функціонування обласного кардіореєстру хворих на інфаркт міокарда

5.3. Удосконалення системи реабілітації хворих з серцево-судинними захворюваннями. Завдання напряму – покращення працездатності та якості життя хворих після інфаркту міокарда та інсульту. Заходи:

 • Створення центру реабілітації хворих з серцево-судинними захворюваннями у м. Луцьку з послідуючим створенням міжрайонних центрів реабілітації.
 • Розвиток системи вторинної профілактики та диспансерного нагляду за хворими, які перенесли інфаркт міокарда чи інсульт по всій області.
 • Налагодження системи вчасного коронарографічного обстеження з послідуючим кардіохірургічним лікуванням хворих з високим ризиком інфаркту міокарда на базі Волинської обласної клінічної лікарні.
 • Налагодження системи амбулаторної реабілітації хворих після інфаркту міокарда у м. Луцьку.
 • Розвиток санаторно-курортного лікування хворих з серцево-судинними захворюваннями в умовах санаторію “Лісова пісня”

6. Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу:

 • Зменшити ризик серцево-судинних захворювань та покращить звертання хворих при їх виникненні.
 • Покращити виявлення захворювань серця та судин на ранніх етапах.
 • Збільшити кількість виявлених інфартктів міокарда та інших гострих коронарних синдромів
 • Підвищити ефективність надання спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги хворим на гостру та хронічну серцево-судинну патологію;
 • Знизити показники тимчасової непрацездатності, ранньої інвалідизації хворих; повернути осіб працездатного віку до суспільно-корисної праці;
 • Покращити якість життя хворих та збільшити його тривалість.

7. Обсяги та джерела фінансування

Фінансування Програми здійснюється відповідно до законодавства України за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів, а також зацікавлених суб’єктів підприємницької діяльності усіх форм власності, громадських та міжнародних організацій, інших джерел не заборонених законодавством.

Обсяги фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми у 2011 році

Назва заходу

Вартість одиниці

Кількість

Загальна сума

 1 Витратні матеріали для проведення коронарографії, Волинська обласна клінічна лікарня

3 200

200

640 000

 2 Стент-система з витратними матеріалами, Волинська обласна клінічна лікарня

17 000

20

340 000

 3 Препарати для тромболізису при ішемічному інсульті та ускладненому перебігу інфаркту міокарда, Волинський обласний центр кардіоваскулярної патології та тромболізису, Луцька міська клінічна лікарня

11 300

10

113 000

 4 Придбання апаратів для експрес-діагностики цукрового діабету та порушень ліпідного обміну, Центр реабілітації

5000

2

10000

 5 Придбання витратних матеріалів для експрес-діагностики порушень ліпідного обміну, Центр реабілітації

20

1000

20 000

 6 Витрати на реконструкцію та ремонт приміщення, Центр реабілітації

200 000

200 000

 7 Велоергометричний реабілітаційний комплекс на 4 велоергометри, Центр реабілітації

150 000

1

150 000

 8 Дефібрилятор, Центр реабілітації

35 000

1

35 000

 9 Обладнання для надання невідкладної допомоги, Центр реабілітації

5 000

1

5 000

 10 Моніторна станція на 6 моніторів для палат інтенсивної терапії кардіологічного відділення, Волинський обласний центр кардіоваскулярної патології та тромболізису, Луцька міська клінічна лікарня

250 000

1

250 000

 11 Витрати на програму профілактики, освіти та інформування, Інформаційно-аналітичний центр

45 000

45 000

 12 Оргтехніка, Інформаційно-аналітичний центр

5 000

5 000

 13 Апарат для пасивно-активної розробки кінцівок, Центр реабілітації

35 000

1

35 000

 14 Медичне обладнання для відділення реабілітації кардіологічних хворих у Волинському обласному санаторії «Лісова пісня»

48 000

1

48 000

 15 Разом

1 896 000

Обсяг фінансування, всього 1 896 000 грн на 2011 рік.

Обсяги фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми у 2012 році

Назва заходу

Вартість одиниці

Кількість

Загальна сума

 1 Витратні матеріали для проведення коронарографії, Волинська обласна клінічна лікарня

3 200

200

640 000

 2 Стент-система з витратними матеріалами, Волинська обласна клінічна лікарня

17 000

20

340 000

 3 Препарати для тромболізису при ішемічному інсульті та ускладненому перебігу інфаркту міокарда, Волинський обласний центр кардіоваскулярної патології та тромболізису, Луцька міська клінічна лікарня

11 300

10

113 000

 4 Монітори для палат інтенсивної терапії неврологічного відділення, Волинський обласний центр кардіоваскулярної патології та тромболізису, Луцька міська клінічна лікарня

33 000

6

198 000

 5 Придбання витратних матеріалів для експрес-діагностики цукрового діабету та порушень ліпідного обміну, Центр реабілітації

20

500

10 000

 6 Витрати на підфищення кваліфікації лікарів (відрядження)

10 000

10 000

 7 Витрати на підфищення кваліфікації лікарів, (проведення конференцій)

5 000

5 000

 8 Холтер-монітор, Центр реабілітації

25 000

1

25 000

 9 Обладнання для кінезітерапії хворих після інсультів, Центр реабілітації

10 000

10 000

 10 Витрати на програму профілактики, освіти та інформування, Інформаційно-аналітичний центр

45 000

45 000

 11 Витрати на ремонт приміщення, Центр реабілітації

50 000

50 000

 12 Медичне обладнання для відділення реабілітації кардіологічних хворих у Волинському обласному санаторії «Лісова пісня»

50 000

1

50 000

 13 Разом

1 496 000

Обсяг фінансування, всього 1 496 000 грн на 2012 рік.

Обсяги фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми у 2013 році

Назва заходу

Вартість одиниці

Кількість

Загальна сума

 1 Витратні матеріали для проведення коронарографії, Волинська обласна клінічна лікарня

3 200

200

640 000

2 Стент-система з витратними матеріалами, Волинська обласна клінічна лікарня

17 000

20

340 000

3 Препарати для тромболізису при ішемічному інсульті та ускладненому перебігу інфаркту міокарда, Волинський обласний центр кардіоваскулярної патології та тромболізису, Луцька міська клінічна лікарня

11 300

10

113 000

 4 Витрати на ремонт приміщення, Центр реабілітації

50 000

50 000

 5 Апарати штучної вентиляції легень для палат інтенсивної терапії неврологічного відділення, Волинський обласний центр кардіоваскулярної патології та тромболізису, Луцька міська клінічна лікарня

100 000

2

200 000

 6 Система телеметирчного контролю за фізичними навантаженнями, Центр реабілітації

75 000

1

75 000

 7 Витрати на підфищення кваліфікації лікарів (відрядження)

10 000

10 000

 8 Витрати на підфищення кваліфікації лікарів (проведення конференцій)

5 000

5 000

 9 Придбання витратних матеріалів для експрес-діагностики цукрового діабету та порушень ліпідного обміну, Центр реабілітації

20

1000

20 000

 10 Витрати на програму профілактики, освіти та інформування, Інформаційно-аналітичний центр

45 000

45 000

 11 Медичне обладнання для відділення реабілітації кардіологічних хворих у Волинському обласному санаторії «Лісова пісня»

50 000

1

50 000

 12 Разом

1533000

Обсяг фінансування, всього 1 533 000 грн на 2013 рік.

8. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Виконання програми здійснюється шляхом реалізації її заходів і завдань виконавцями, визначеними у цій програмі. Основним виконавцем є Волинський обласний центр кардіоваскулярної патології, який крім безпосередньо лікувально-профілактичної роботи забезпечує розробку стратегії, планів, надає методологічно-консультативну допомогу, координує дії учасників та контролює виконання Програми. Контроль за виконанням програми здійснює управління охорони здоров’я облдержадміністрації.